Spravodajca

Informatívne a odborno-metodické periodikum pre členov SPZ a ostatných priateľov poľovníctva v okresoch Prešov a Sabinov
Vydáva ŠRR SPZ v Prešove, vychádza 4-krát ročne v náklade 800 ks. Vydávanie bolo povolené Okresným úradom, odborom regionálneho rozvoja v Prešove č. OÚ-XI/2/91.

Spravodajca SPZ je registrovaný ako periodická tlač na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 292/08.
Redakcia a administrácia: Slovenský poľovnícky zväz, Šarišská regionálna organizácia Štúrova 20, 080 01 Prešov.
V roku 1990 vznikla myšlienka vydávania interného časopisu pre členov SPZ v okrese Prešov. Pri zrode tohto časopisu bol vtedajší predseda osvetovej komisie OV SPZ Ing. Karol Lacko, ktorý v podmienkach tohto obdobia (časopis bol písaný písacím strojom) pripravil prieskumné nulté číslo Spravodajcu. Takto vychádzal časopis do roku 1993, kedy jeho prípravu prevzal tajomník OV SPZ Miroslav Sedlák, ktorý už časopis pripravoval na počítači vo vtedy aktuálnom programe T602. V roku 2001 prípravu znovu prevzal Ing. Karol Lacko, PhD., ktorý spolu s novými členmi redakčnej rady Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD. a Ing. Lenkou Holubovou zostavoval časopis za pomoci kvalitnejšej výpočtovej techniky a textových i grafických programov. Od roku 2002 tvorí redakčnú radu Ing. Karol Lacko, PhD., PhDr. Miroslav Sedlák a Bc. Štefan Klobušovský, redaktorom je Ing. Miroslav Fuchs, PhD. prijatými opatreniami i dalo by sa povedať "samovýrobou" časopisu sa podarilo udržať cenu jedného čísla od 5 Kčs v roku 1991, cez 8 Sk od roku 1993 do 9 Sk od roku 2001 a 12 Sk od roku 2005. Momentálne jedno číslo stojí 0,50 €. Do Spravodajcu prispievali najmä členovia predstavenstva ŠRR SPZ ale i funkcionári a členovia poľovníckych združení, ktorí v ňom prezentovali svoju poľovnícku činnosť. Vítané boli príspevky pracovníkov orgánov štátnej správy poľovníctva, veterinárnej správy ale aj ďalších fanúšikov poľovníctva. V Spravodajcovi našli členovia SPZ aktuálne informácie o novej legislatíve, o príprave i vyhodnotení jednotlivých akcií, našli sa tam jubilanti, priestor bol aj pre bezplatnú inzerciu členov. Doterajšie ročníky časopisu zakladajú tradíciu, ktorú je potrebné udržať. Za pomoci a s podporou všetkých našich členov.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky