Informácie

Informácie

Poľovníctvo v okrese Prešov a Sabinov (ďalej len v okrese) riadi v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad - pozemkový a lesný odbor v Prešove. V jeho územnej pôsobnosti sa nachádza 45 poľovných revírov o priemernej výmere 2.774 ha, z toho priemerná výmera lesa tvorí 1.135 ha. Poľovnícke združenia začlenené v organizačnej štruktúre SPZ obhospodarujú 29 poľovných revírov, 12 revírov užívajú poľovnícke spolky mimo SPZ, tri obhospodarujú vo vlastnej réžii vlastníci pozemkov (1x v správe Lesov SR a 2x vlastník pozemkov) a jeden slúži ako účelový revír pre Strednú odbornú školu lesnícku Prešov. Poľovné revíry sa nachádzajú v srnčej a jeleních chovateľských oblastiach. Srnčia oblasť sa tiahne od severovýchodu na juh, juhozápad a juhovýchod (Prešovská). Jelenie oblasti ju obklopujú - na severe Čergov, na východe Slánske pohorie a na západe Levočské pohorie.

V poľovných revíroch je bonitovaná jelenia (Cervus elaphus), srnčia (Capreolus capreolus), danielia (Dama dama) a diviačia zver (Sus scrofa), v nížinných revíroch aj malá zver, ktorá sa však loví iba pre potreby výcviku poľovných psov. Normované kmeňové stavy jelenej zveri sú 1008 ks, srnčej 2367, danielej 92 a diviačej 789 ks. Mimo týchto druhov sa v okrese zo srstnatej zveri vyskytuje sporadicky raz za decénium los mokraďový (Alces alces). Na juhu bol zaznamenaný výskyt malého počtu muflónov (Ovis musimon), ktorí pravdepodobne unikli z priľahlých súkromných zverníc. Vyskytuje sa tu zajac (Lepus europaeus) sporadicky medveď (Ursus arctos) a psík medviedikovitý (Nyctereutes procyonoides), trvalo vlk (Canis lupus), rys (Lynx lynx), líška (Vulpes vulpes), jazvec (Meles meles), mačka divá (Felis silvestris), kuny (Martes martes, Martes foina), tchor (Putorius putorius), ap. Z pernatej zveri bažant (Phasianus colchicus), jarabica (Perdix perdix), jariabok (Tetrastes bonasia), sluka (Scolopax rusticola), kačica divá (Anas platythynchos) a ojedinele iné druhy kačíc a husi. Vzácne aj tetrov (Tetrao tetrix) a hlucháň (Tetrao urogalus). Okrem toho tu nájdeme sovy, dravé, krkavcovité, brodivé aj holubovité vtáky.

Schválený odstrel na rok 2009 predstavoval 425 ks jelenej zveri, 689 ks srnčej zveri a 1043 ks diviačej zveri a tento plán lovu bol splnený u jelenej zveri na 93,2 %, srnčej zveri 88,5 % a diviačej zveri na 89,6 %. Bodová hodnota trofejovej zveri sa pohybuje dlhšie obdobie na priemernej úrovni, no posledné obdobie stúpa. V roku 2005 a 2006 boli ulovené rekordné trofeje jeleňa bodovej hodnoty 216,61 a 232,15 bodov CIC. V roku 2007 rekordný srnec bodovej hodnoty 192,58 bodov CIC. V bodovom rozmedzí striebornej a bronzovej medaily podľa hodnotenia CIC sa umiestni 6 - 7 jeleňov a srncov. U diviaka je situácia o málo lepšia, zlatý jedinec sa vyskytne častejšie, strieborných a bronzových je predložených v priemere 8 ks. Okrem toho z trofejovej zveri sa loví vlk (cca 3 ročne), líška a jazvec a výnimočne aj psík medviedikovitý.

Schválený odstrel o desať rokov neskôr, na rok 2019 bol 1022 ks jelenej zveri, 58 ks danielej zveri, 939 ks srnčej zveri a 2947 ks diviačej zveri. Plán bol splnený u jelenej zveri na 100,3 %, danielej 94,8 %, srnčej zveri na 102,2 % a diviačej zveri na 97,4 %. Drastické zvýšenie odstrelu súvisí s nárastom stavov zveri, spôsobovaním škôd na lesných a poľnohospodárskych kultúrach a v poslednom období aj s výskytom afrického moru ošípaných u diviačej zveri.  

V ŠRO SPZ Prešov je registrovaných 1850 členov SPZ s trvalým pobytom v okrese Prešov a Sabinov, 29 PZ s revírom a 5 PZ bez revíru. 
*Stav k 1.10.2020.

ŠRO SPZ v Prešove úspešne reprezentujú strelci, korí patria medzi slovenskú špičku. Ing. Ján Šima je držiteľom absolútneho rekordu v MR-600 nástrelom 600/600. Strelecké družstvo ŠRO SPZ v zložení Ing. Ján Šima, Jozef Roba a Miloš Mišenko je držiteľom slovenského rekordu v MR s nástrelom 1754/1800 bodov. Nemenej úspešne sa prezentujú lesničiari ŠRO SPZ v zložení Ing. Jozef Daňko, Ing. Mikuláš Komanický, Tobiaš Komanický a Dušan Hulvej, ktorí sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v každoročných celoslovenských súťažiach lesničiarov.

Poplatky v ŠRO SPZ
- Členské na rok - 30,- €
- Zápisné - 35,- €

Správne a súdne poplatky (občania SR)
- Vydanie zbrojného preukazu, rozšírenie zbrojného preukazu - 16,50 €

- Vydanie nového zbrojného preukazu, vydanie európskeho zbrojného preukazu - 16,50 €
- Skúška z odbornej spôsobilosti držať zbraň - 49,50 €
- Opakovaná skúška 26,50 €

Predlžovanie platnosti poľovníckych dokladov:
Poľovnícky lístok - vydáva Obvodná poľovnícka komora (informácie na stránke OPK)

Zbrojný preukaz

  • žiadosť o vydanie nového ZP na políciu najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti doterajšieho
  • vydáva sa na dobu 10 rokov

k žiadosti sa prikladá:

  • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti
  • úradne overená kópia poľovného lístka
  • správny poplatok v kolkoch
  • overenú kópiu vysvedčenia o doplnkovej skúške (prvýkrát)
  • 2x fotografia 30x35 mm
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky