História

Na území okresu Prešov a Sabinov existovali poľovnícke spolky už v 19. storočí. V roku 1872 vznikla v Prešove Prešovská zveroošetrujúca spoločnosť a v roku 1898 v Sabinove Sabinovský lovecký spolok. Po 1. svetovej vojne a vzniku ČSR z objektívnych dôvodov (zabránenie pytliactvu, ochrana zveri) bol na Slovensku 27.8.1920 založený Lovecký ochranný spolok pre Slovensko (LOS), ktorého predsedom bol gen. MUDr. Ján Červíček. V roku 1921 bola založená ako súčasť LOS Prvá lovecká ochranná spoločnosť v Prešove, ktorej predsedom bol p. Štresser, druhou v poradí bola v Prešove od roku 1923 Lovecká ochranná spoločnosť "Nimrod", s predsedom Dr. Kordvélyessym. V roku 1921 vznikla Druhá lovecká spoločnosť "Svornosť". V roku 1922 vznikla v Sabinove Lovecká ochranná spoločnosť, ktorej predsedom bol Dr. Schuttze a v Brezovici s predsedom p. Rudnayom. Nadriadeným orgánom I. stupňa bol na území okresu Lovecký ochranný spolok - miestna skupina v Prešove s predsedom Dr. Krauszom. V roku 1934 sa LOS pre Slovensko stal súčasťou Československej mysliveckej jednoty na Slovensku, ktorý vystupoval pod názvom Zemský zväz loveckých, ochranných a kynologických spolkov na Slovensku. 
Dňa 15. júna 1923 začal v Prešove vychádzať prvý odborný poľovnícky časopis na Slovensku pod názvom Nimrod, ktorého zodpovedným redaktorom a vydavateľom bol Ľ. Bohrand. Časopis Nimrod zanikol 21.12.1931 spojením s časopisom Lovec, ktorý sa stal úradným časopisom LOS na Slovensku. 
Počas 2. svetovej vojny boli poľovníci organizovaní v Zväze loveckých ochranných spolkov na Slovensku, ktorý vznikol 18.6.1939. Po prechode fronty bolo prvé valné zhromaždenie zväzu zvolané na deň 2.3.1946 v Trenčianských Tepliciach. V máji 1947 sa LOS včlenil do Československej mysliveckej jednoty. V roku 1947 bol prijatý zákon č. 225/1947 Zb. o poľovníctve. Na základe tohto zákona vznikali prvé poľovnícke ochranné spolky, ktoré založili 27.3.1949 Zväz poľovných ochranných spolkov. V Prešove boli takýmito spolkami spoločnosti Hubertus, Diana a Svornosť. Organizačnými zložkami zväzu sa stali od roku 1952 Krajské poľovnícke ochranné združenia, ktoré mali v roku 1954 ustanovujúce konferencie. Predsedom KPOZ v Prešove sa stal Dr. Dionýz Nevický a tajomníkom Ing. Štefan Schiffer. Medzi známe POZ v okrese patrili spoločnosti Svinia a Karpatovka. 
V roku 1961 vzniká Československý poľovnícky zväz, ktorého organizačnými jednotkami sa stávajú krajské, okresné a základné organizácie (jednoty). Zjazd ČSPZ v roku 1966 zrušil jednoty a krajské organizácie a organizačnými jednotkami sa stali okresné organizácie a poľovnícke združenia. V Prešove bol predsedom OV ČSPZ JUDr. Ladislav Horňák a tajomníkom Pavol Lančarič. 
Dňa 21.6.1969 bol na základe zákona o československej federácii založený Slovenský poľovnícky zväz, ktorého organizačnými jednotkami sú okresné (v súčasnosti aj regionálne) oranizácie a poľovnícke združenia. Predsedami Okresnej organizácie (predtým okresného výboru, v súčasnosti šarišskej regionálnej organizácie) SPZ v Prešove boli Ing. Dionýz Fekete, Michal Filip, RNDr. Jozef Palášthy CSc., Eduard Čuchran a v súčasnosti Ing. Karol Lacko, PhD. Tajomníkmi Pavol Lančarič, Marián Engler, Peter Biháry, Viliam Gracel, Dušan Krempaský, PhDr. Miroslav Sedlák a v súčasnosti Ing. Milan Guľa.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky