Aktuality

Upozornenie

Upozornenie pre všetkých majiteľov poľovných lístkov, ktorým končí platnosť lístka 31.12.2018.

V zmysle § 51 ods. 8 zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení nasledujúcich predpisov je komora povinná 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka preukázateľným spôsobom upozorniť jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti. Na základe Metodického pokynu pre vydávanie poľovných lístkov, schváleného uznesením Prezídia SPK č. 97/2013 zo dňa 16.12.2013, takýmto upozornením je aj upozornenie oznamom cestou webovej stránky, čo tunajšia OPK využíva.

Predlžovanie platnosti poľovných lístkov

Držiteľ poľovného lístka (PL) s trvalým pobytom v okrese Prešov alebo Sabinov, ktorému končí platnosť poľovného lístka, je povinný podať na Obvodnú poľovnícku komoru (OPK) v Prešove (Štúrova 20) žiadosť o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti, to znamená do 1. decembra!!!

Poľovné lístky sa vydávajú na dobu platnosti jeden, päť alebo desať rokov (ich platnosť končí vždy k 31.12.!) a k ich predĺženiu sa predkladajú kancelárii OPK a ŠRO SPZ nasledovné náležitosti:

  • vypísané tlačivo žiadosti o predĺženie PL (vypíše sa na OPK),
  • 2 x fotografia (rozmer 3 x 3,5 cm),
  • 20 € v hotovosti - poplatok za predĺženie 5 ročného PL, 5 € v hotovosti - ročného PL alebo 40 € - desaťročného, 
  • 100 € v hotovosti - členské na 5 rokov, 20 € v hotovosti - členské na 1 rok alebo 200 € - členské na 10 rokov
  • členský preukaz SPZ,
  • strelecký preukaz (preukaz o absolvovaní kontrolnej streľby),
  • občiansky preukaz,
  • poľovný lístok,
  • zbrojný preukaz a preukazy zbraní.

Odporúčame navštíviť kanceláriu OPK a ŠRO SPZ v potrebnom predstihu, t.j. už od septembra a nenechávať si prípadné vybavovanie platnosti na poslednú chvíľu. Najmä, ak hrozí, že z dôvodu prípadnej neplatnosti poľovného lístka prestane platiť aj zbrojný preukaz na poľovné účely (D) a polícia odoberie do úschovy poľovné zbrane do vybavenia platnosti PL.

Zákon umožňuje osobám nad 62 rokov požiadať o vydanie poľovného lístka na dobu neurčitú, títo však musia každoročne preukázať, že sú poistení podľa § 52 zákona a taktiež, že podmienky pre vydanie PL zostali nezmenené. Na základe tohto tunajšia OPK neodporúča členom OPK požiadať o tento typ lístka.

Po 1.12. už nebude možné predlžiť platnosť poľovného lístka, iba vydať nový. Poplatok je dvojnásobný t.j. napr. pri 5 ročnom 40 €. 

Aktuálne informácie o dianí v OPK a ŠRO SPZ Prešov nájdete na www.facebook.com/polovnici.presov