Kto sme?

Kto sme?

Slovenský poľovnícky zväz, šarišská regionálna organizácia (ŠRO SPZ) v Prešove je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ). SPZ je poľovnícka organizácia podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ŠRO SPZ tvoria všetky poľovnícke združenia (PZ), ktorých revír sa nachádza v územnej pôsobnosti administratívnych hraníc okresov Prešov a Sabinov, PZ bez revíru zriadené ŠRO SPZ a členovia SPZ , ktorí sú v ŠRO SPZ evidovaní.

Orgány ŠRO SPZ v Prešove sú:

 • regionálny snem SPZ v Prešove
  šarišská regionálna rada SPZ v Prešove (ŠRR SPZ)
  predstavenstvo ŠRR SPZ
  dozorná rada ŠRO SPZ

SPZ sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu (§ 1 ods. 1 Stanov SPZ).

SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom (§ 1 ods. 2 Stanov SPZ).

SPZ, jeho organizačné jednotky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovanie tradícii a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky (§ 1 ods. 3 Stanov SPZ).

SPZ činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov (§ 1 ods. 4 Stanov SPZ). SPZ a jeho organizačné jednotky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom mene (§1 ods. 5 Stanov SPZ). SPZ vykonáva svoju svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Sídlom ústredia SPZ je Bratislava, Štefánikova 10 (§ 2 Stanov SPZ).

Organizačné jednotky SPZ sú:

 • poľovnícke združenia
  okresné alebo regionálne organizácie
  záujmové kluby SPZ
  ústredie SPZ
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky