Kto sme?

Kto sme?

Slovenský poľovnícky zväz, šarišská regionálna organizácia (ŠRO SPZ) v Prešove je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ). SPZ je poľovnícka organizácia podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ŠRO SPZ tvoria všetky poľovnícke združenia (PZ), ktorých revír sa nachádza v územnej pôsobnosti administratívnych hraníc okresov Prešov a Sabinov, PZ bez revíru zriadené ŠRO SPZ a členovia SPZ , ktorí sú v ŠRO SPZ evidovaní.

Orgány ŠRO SPZ v Prešove sú:

 • regionálny snem SPZ v Prešove
  šarišská regionálna rada SPZ v Prešove (ŠRR SPZ)
  predstavenstvo ŠRR SPZ
  dozorná rada ŠRO SPZ

SPZ sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu (§ 1 ods. 1 Stanov SPZ).

SPZ chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom (§ 1 ods. 2 Stanov SPZ).

SPZ, jeho organizačné jednotky a členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovanie tradícii a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky (§ 1 ods. 3 Stanov SPZ).

SPZ činnosť vyvíja a uskutočňuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek a ich orgánov, ako aj prostredníctvom svojich členov (§ 1 ods. 4 Stanov SPZ). SPZ a jeho organizačné jednotky majú vlastnú právnu subjektivitu a konajú vo svojom mene (§1 ods. 5 Stanov SPZ). SPZ vykonáva svoju svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Sídlom ústredia SPZ je Bratislava, Štefánikova 10 (§ 2 Stanov SPZ).

Organizačné jednotky SPZ sú:

 • poľovnícke združenia
  okresné alebo regionálne organizácie
  záujmové kluby SPZ
  ústredie SPZ
Vytvorte si webové stránky zdarma!